Visitors
St. Nikola Serbian Orthodox Church
4301 S Prairie Ave.
Brookfield, IL 60513
708-854-6062
stnikolachurch@hotmail.com

     St. Nikola Serbian Orthodox Church

Saint Nikola Church conducts adult religious education classes to teach precepts found in the Holy Scriptures and explain how to have a greater theological understanding of the Church. The study teaches the meaning of the Incarnation, explaining how God loved the world that He sent His Son to reconcile humanity back to Himself and all who believe in Jesus Christ are set free from death and gain eternal life. The Lord Jesus Christ said, “For where two or three come together in my name, there am I with them” (Matthew 18:20). All Serbian Orthodox Christians should study the Holy Scriptures or else they deny themselves a treasure of the Church. Please see Father Dennis's weekly bulletin for the next Bible study session.


Sveti Nikola Crkva vodi veronauku za odraslih da uči značenje u Svetom Pismu da narod može da dobije veću teološko shvatanje Crkve. Proučavanje uči značenje Ovaploćenja, objašnjavajući kako Bog voli svet da je dao svog Sina da pomiri čovečanstvo nazad Sebi i svi koji veruju u Isusa Hrista su oslobođeni od smrti i dobiju večni život. Gospod Isus Hristos je rekao: "Jer gde su dva ili tri dolaze zajedno u moje ime, onde sam ja među njima" (Matej 18:20).Svi Srpski Pravoslavni hrišćani treba da proučavaju Sveto Pismo inače odbivaju od sebe bogatstvo Crkve.